A wmn.hu olvasói számára szervezett játék

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1.   A Játékok szervezője

A wmn.hu honlapon szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a WMN Event and Production Kft (1028 Budapest, Kenyérmező u. 3.) (a továbbiakban: Szervező).

2. részvételi feltételek

2.1. Szervező az egyes Játékokat a WMN Facebook rajongói oldalon, vagy a WMN Instagram oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Rajongói oldal tagjait. Szervező az alábbi Játékot hirdeti meg az általa meghatározott időközönként a Rajongói oldalon, így a részvétel alapvetően az alábbi feltételhez kötött:

- a WMN Facebook oldalon 2022.10.13-án közzétett Kvíz kitöltése 2022.10.14-ig, annak kérdésére helyes válasz adása

2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképes (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

· a Szervező által 2022.10.13-án a WMN magazin Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wmnmagazin) és Instagram oldalán (link: https://www.instagram.com/wmnmagazin/) közzétett Kvízben minden kérdésre helyesen válaszol a megadott határidőig

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy email címmel jogosult részt venni

2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját email címmel adnak le az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Nyertesek meghatározása

3.1.1. Sorsolás útján történik: a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 50 (öt) darab nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2022.10.14. 20.00 a Szervező telephelye (1026 Budapest, Nyúl utca 4.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolás nem nyilvános, a nyerteseket emailben értesítik a Szervezők.

3.2. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 5 (öt) db tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek a 4.3 és 4.4 pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Játékosok közül bármely okból az eseményen nem tud résztvenni a nyertes vagy az adott Játékból kizárásra kerül.

4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

4.1. Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé.  A Nyeremény: nyertesenként egy páros jegy a 2022.10.18-án, a MomKultban megrendezésre kerülő Hello, WMN! estre. Összesen 100 db jegy kerül kisorsolásra.

Helyszín: Budapest, Csörsz u. 18, 1124

Időpont: 2022. október 18., (kedd)

4.2. A Nyeremény másra átruházható, de készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő munkanapon belül teszi közzé a játékhoz kapcsolódó aloldalon a wmn.hu weboldalon, valamint a nyerteseket emailben is értesíti, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a számára megküldött emailre a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül köteles válaszolni, hogy a nyereményét át tudja venni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelez vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

4.4. A Nyereményeket a Szervező az esemény időpontja előtt 30 perccel, az esemény helyszínén adja át a nyerteseknek.

4.5. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező WMN Event and Production Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: Székhely: 1028 Budapest, Kenyérmező u. 3.,   E-mail cím: [email protected])

6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2.3. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben,  valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a honlapján nyilvánosságra hozza.

6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím.

6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. Hírlevél regisztráció esetén a hírlevélről történő leiratkozásig. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

6.7. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

6.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

6.8.1. hozzáférési jog

A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

6.8.2. helyesbítés illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

6.8.3. az adatainak hordozhatóságához való jog;

Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

6.8.4. hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

6.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: WMN Event and Production Kft., Telephely: 1026 Budapest, Nyúl utca 4.,   E-mail cím: [email protected])

6.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.10.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

6.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: [email protected]

6.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

6.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

7.3.Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező és lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a weboldalon.

 

Budapest, 2022.10.12.

WMN Event and Production Kft.
Szervező