Általános szerződési feltételek

A WMN Média Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3., „Szolgáltató”) hirdetésértékesítési tevékenysége keretében a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) szerint teszi közzé a megrendelt hirdetéseket az általa értékesített médiafelületeken. Az ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződéses jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Szolgáltató a hirdetéseket a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződések alapján jeleníti meg az általa értékesített médiafelületen. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

Abban az esetben, ha alakszerű egyedi szerződés megkötésére nem kerül sor, a Megrendelő a hirdetés közzétételére irányuló megrendelés Szolgáltatónak történő elküldésével fogadja el a jelen ÁSZF-t, ami így a Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra irányadóvá válik.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését három nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a www.wmn.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben a Felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó.

Fogalmak

a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

b) Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.

c) Megrendelő: abban az esetben, ha a Reklámozó a saját érdekében rendeli meg a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a Hirdetést a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.

d) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a wmn.hu weboldal.

e) Médiaajánlat: a Szolgáltató által a Hirdetések vonatkozásában alkalmazott tarifatáblázat, amely tartalmazza a Hirdetések díját és paramétereit.

f) Listaár: az egyes hirdetési felületekre vonatkozóan hivatalosan publikált ÁFA nélküli ár.

g) Net-net ár: a Hirdetés Médiaajánlatban közölt Listaárának a felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára.

h) Hirdetési statisztika: a Szolgáltató által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti megjelenés- és kattintási számát napi elosztásban rögzítő statisztika. A Szolgáltató a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő Hirdetéseivel kapcsolatosan generált statisztikai adatokat. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése és/vagy a Megrendelőnek a statisztikával kapcsolatos kifogása hiányában a Felek a statisztika adatait elfogadják teljesítési igazolásnak. (A kifogás előterjesztésére a Hirdetés közzétételét követő 2 munkanapon belül van lehetőség.)

i) Jogszabályok: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.)

j) Szakmai előírások: a reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex, a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság ajánlásai és állásfoglalásai.

I. A megrendelés

1.1. A Megrendelő a Hirdetés közzétételére irányuló megrendelését írásban (levélben, faxon vagy email-ben), a Szolgáltató által rendszeresített megrendelő nyomtatványon vagy a Megrendelő által készített megrendelő nyilatkozatban köteles megtenni. A Szolgáltató kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő képviseletére jogosult személy cégszerűen írt alá és amely legalább a következő adatokat tartalmazza: a Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott hirdetési felületetet, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a Hirdetés típusát, méretét. Amennyiben ügynökség vagy közvetítő harmadik személy adja le a megrendelést, akkor a Reklámozó nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni a megrendelésben.

1.2. A Megrendelő a Grtv. 5. §-a alapján a megrendelésében köteles nyilatkozni arról, hogy a Hirdetésben reklámozott termék minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, és ha igen, akkor arról is, hogy a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható.

1.3. A Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. A Szolgáltató kizárólag az 1.1. és 1.2. pontnak megfelelő adattartalmú megrendeléseket igazolja vissza (amennyiben a megrendelés teljesítésének egyéb feltételei fennállnak). Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a Megrendelő nem valós adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani.

1.4. A Szolgáltató a megrendelést írásban (levélben, faxon vagy email-ben) igazolja vissza. Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor az adott Hirdetésre az utolsó visszaigazolás érvényes.

1.5. A Megrendelőnek a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján lehetősége van arra, hogy későbbi hirdetései számára előzetesen megjelenési időpontot és hirdetési felületet foglaljon le. Amennyiben azonban legkésőbb 15 nappal a lefoglalt időpontot megelőzően nem küldi meg az 1.1. és 1.2. pontnak megfelelő megrendelését a Szolgáltatónak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a foglalását visszavonta és a Szolgáltató jogosult a hirdetési felületet harmadik személyek számára értékesíteni.

1.6. A Megrendelő megrendelésében igényelheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén a Hirdetése mellett ne jelenjen meg az általa megjelölt versenytársa hirdetése. A jelen pont szerinti konkurencia kizárási igényt a Szolgáltató jogosult visszautasítani, a teljesítése esetén pedig a Megrendelő a megrendelés visszaigazolásában megjelölt felár fizetésére köteles.

II. A megrendelés teljesítése, a Hirdetés közzététele

2.1. A Szolgáltató a Hirdetést az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő által megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teszi közzé.

2.2. A Megrendelő köteles a kész kreatívot a tervezett megjelenési időpontot legalább három munkanappal, Szponzoráció esetén legalább két héttel megelőzően a Szolgáltató által előzetesen közölt formában és technikai paraméterekkel a Szolgáltatónak megküldeni (kivéve, ha a kreatívot a Szolgáltatótól rendeli meg). Szerkesztőségi tartalom esetén a leadási határidő a Megrendelő és a Szolgáltató közötti egyedi szerződésben kerül megállapításra.

2.3. A Szolgáltató által már átvett kreatívval kapcsolatos módosítási igény bejelentésére az anyagleadási határidőig van lehetőség. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem küldi meg az új kreatívot, akkor a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti formában és tartalommal teszi közzé vagy a Megrendelő kifejezett kérésére a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ebben az esetben is köteles a Hirdetés teljes árát megfizetni. A fenti anyagleadási határidő irányadó a Szolgáltató által készített kreatívokkal kapcsolatos kijavítási, módosítási igény előterjesztésére is.

2.4. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem, illetve mulasztás miatt nem tudja a Szolgáltató a megrendelt Hirdetést megjeleníteni, a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelemnek minősül az is, ha a kreatívot nem a Szolgáltató által megjelölt technikai paraméterekkel küldi meg és a hibát, illetve a hiányosságot az anyagleadási határidőig nem javítja, illetve pótolja.

2.5. A Hirdetésben kizárólag az egyedi szerződésben rögzített Reklámozó jelenhet meg, a hirdetési felületek nem átruházhatók és továbbértékesítésük sem lehetséges, a Megrendelő ilyen igénye a megrendelés és ezáltal az egyedi szerződés módosításának minősül.

2.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetések közzétételének sorrendjében a barterügyletek (szolgáltatás nyújtásával vagy termék értékesítésével ellentételezett ügyletek) keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a Hirdetések, amelyek megjelenítésének ellenértékét a Megrendelő pénzben teljesíti.

2.7. A Megrendelő a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és a Szolgáltatónak megküldeni.

2.8. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről minden fogyasztó/felhasználó tudomást szerezzen.

2.9. Az átkattintási alapú hirdetési megoldások tekintetében a Megrendelő vállalja, hogy a kreatívot úgy készíti el, hogy a Hirdetés valamennyi pontján mindenkor kattintható legyen.

2.10. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményjáték lebonyolítása, a nyereményhez kapcsolódó minden fizetési kötelezettség, valamint a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos minden feladat és költség a Megrendelőt terheli, ezek teljesítéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

2.11. A Megrendelő szavatolja, hogy

a) a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel,
b) a Hirdetés Szolgáltató általi megjelenítése harmadik személy jogát - így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát (pl. szerzői jogát és iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát) nem sérti,
c) a Hirdetés a Jogszabályoknak és a Szakmai Előírásoknak megfelel,
d) a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezte és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

2.12. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a 2.11. pont szerinti szavatosságvállalások ellenére harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a Hirdetéssel összefüggésben, a Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljeskörűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljeskörűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.

2.13. A Szolgáltató nem felelős a Hirdetés tartalmáért, valamint a Jogszabályoknak és a Szakmai előírásoknak való megfelelőségéért, azonban jogosult bármely olyan Hirdetés közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő 2.11. pont szerinti szavatosságvállalásai vagy a jelen II. fejezetben rögzített feltételek nem teljesülnek, illetve jogosult a Megrendelőt felszólítani a 2.11. pontban felsorolt követelmények teljesülésének igazolására. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy azokat a Hirdetéseket, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával vagy üzleti érdekeivel ellentétesek, nem jelenteti meg vagy a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

2.14. A Hirdetés Jogszabályba vagy Szakmai előírásokba ütközése esetén, vagy amennyiben a Hirdetés vonatkozásában a Megrendelő szavatosságvállalása nem teljesül, a Szolgáltató jogosult az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, akkor azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül.

2.15. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért és az ezekkel összefüggő kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott anyagok hibájából vagy minőségéből fakad.

2.16. Tekintettel arra, hogy átkattintás alapú Hirdetések esetén a letöltések és a kattintások (CT) száma nem határozható meg pontosan előre, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelésben megjelölt és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban minden esetben a tényleges kattintási (CT) mennyiség kerül kiszámlázásra és a Szolgáltató törekszik a megrendelt kattintási mennyiség elérésére.

2.17. A Megrendelő a Hirdetéssel kapcsolatos reklamációját a Hirdetés közzétételét követő 5 napon belül jogosult megtenni, írásban.

III. Lemondás, módosítás

3.1. A Megrendelő az alábbi feltételekkel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) Hirdetést lemondani:

a) A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (levélben, faxon, email-ben) kerülhet sor, a lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni.

b) Lemondás esetén annak időpontjától függően a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának alábbiakban megállapított százalékának megfelelő összegű díjat köteles fizetni:

- a Hirdetés tervezett időpontja előtti 15-8. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 10 %-át,
- a Hirdetés tervezett időpontja előtti 7-4. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 40 %-át,
- a Hirdetés tervezett időpontja előtti 3. munkanapon és azt követő lemondás esetén a net-net ár 100 %-át.

3.2. A megrendelés módosítása szintén kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul.

IV. Fizetési feltételek

4.1. A Médiaajánlat szerinti díjak kizárólag a Hirdetések közzétételének díjára vonatkoznak, a Hirdetések előállításának, átdolgozásának díjáról a Felek szükség szerint egyedileg állapodnak meg.

4.2. A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 15 nappal megelőzően értesíti a szerződéses partnereit.

4.3. A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját megrendelésenként, teljesítést követően állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek. A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetőség.

4.4. A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatra jogosult, valamint a Szolgáltató jogosult az esedékes díj teljesítéséig a Megrendelő esetleges további megrendelésének teljesítését felfüggeszteni, megrendelését visszautasítani vagy a Megrendelővel szemben a továbbiakban előrefizetést kikötni.

4.5. A Szolgáltató a saját belátása szerint jogosult bármelyik egyedi szerződésben előrefizetést kikötni, különösen új megrendelők, külföldi székhelyű megrendelők vagy olyan megrendelők esetében, amelyek korábbi díjfizetési kötelezettségüket késedelmesen teljesítették.

4.6. A Szolgáltató jogosult továbbá a Hirdetés közzétételét vagy a további teljesítést egyoldalúan előrefizetéshez kötni, ha tudomására jut, hogy a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult. Az előrefizetés nem teljesítése esetén a Szolgáltató felfüggesztheti a teljesítést vagy elállhat a szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt.

4.7. Amennyiben a Megrendelő a Hirdetések mennyiségére, időtartamára vagy egyéb feltétel teljesülésére tekintettel bármilyen díjkedvezményben részesült, azonban utóbb a kedvezmény alapját képező feltételt nem teljesíti (például nem rendel annyi Hirdetést, vagy nem küldi be a szükséges számú kreatívot stb.) vagy egyértelműen megállapítható, hogy a feltételek már nem fognak teljesülni, akkor a Szolgáltató jogosult a kedvezmény mértékét arányosan csökkenteni vagy azt teljes egészében visszavonni és a Hirdetés teljes árát érvényesíteni.

V. Szerződésszegés, felelősségi előírások

5.1. Amennyiben a Hirdetés megjelenítésére bármely, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, a Megrendelő kötbérként az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.

5.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetés hibájából eredő kárért.

5.3. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Hirdetés net-net árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a sérelemdíjat.

5.4. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája.

VI. Titoktartás

6.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

6.2. Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve.

VII. Vegyes rendelkezések

7.1. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

7.2. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.

7.3. A küldemények a kézbesítés módjától függően az alábbi napon minősülnek kézbesítettnek:

a) Személyes átvétel esetén az átvevő által aláírt átvételi elismervény napján.

b) Tértivevényes küldemény esetében a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha a tértivevény a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a kézbesítés második megkísérlésétől számított ötödik munkanap.

c) Ajánlott küldemény esetében a kézbesítés napja – ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanap.

d) Faxüzenet esetében a sikeres továbbítás visszaigazolásának időpontja a kézbesítés napja.

e) Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

f) A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

7.4. A jelen ÁSZF rendelkezései 2015. június 15. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

7.5. A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Jogszabályok és a Szakmai Előírások irányadók.

7.6. A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2015. június 15.