Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) a wmn.hu címen elérhető, a WMN Média Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3., „Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra. Felhasználónak minősül a Weboldal minden látogatója, illetve mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. A Felhasználók bármely Szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével, valamint a regisztrációval fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltató jogosult az Felhasználási Feltételek előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a wmn.hu weboldalon rövid felhívás útján értesíti a Felhasználókat, a jelentősebb változásokról pedig e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az az Felhasználási Feltételek módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A Weboldal, valamint a Szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll, és valamennyi szerzői vagyoni jog, valamint az adatbázis előállítóját megillető jogok a Szolgáltatót illetik meg. Ennek megfelelően a Weboldal, illetve a Szolgáltatások egészének és egyes részeinek valamennyi felhasználásához (a Weboldal képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül) a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

I. A Szolgáltatás

1.1. A Szolgáltatás elsődleges célja írások, publikációk és audiovizuális anyagok hozzáférhetővé tétele a Weboldal célközönségét, a Felhasználókat foglalkoztató témakörökben.

1.2. A Szolgáltató a Szolgáltatások egy részét kizárólag a regisztrált Felhasználók számára nyújtja.

1.3. A Szolgáltató jogosult a Weboldal bármely tartalmi elemét – annak megjelenését és tartalmát is beleértve – saját döntésétől függően, a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztatni, megszüntetni vagy átalakítani.

1.4. A Felhasználó a Szolgáltatásokat kizárólag a hatályos jogszabályoknak és a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül jogosult igénybe venni, ill. használni. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben rögzített hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni, vagy egyébként a Felhasználó felelősségre vonása érdekében a szükséges jogi lépéseket megtenni.

II. A regisztráció

2.1. A regisztrált Felhasználó

 1. feliratkozhat a Szolgáltató hírlevelére,
 2. hozzáférhet a Szolgáltató ún. werk anyagaihoz.

2.2. A regisztráció önkéntes, azonban bizonyos Szolgáltatások csak a regisztrált Felhasználók számára vehetők igénybe.

2.3. A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, email cím) megadása szükséges, valamint bizonyos adatok fakultatív módon megadhatóak (életkor, lakcím, érdeklődési kör stb.). A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

2.4. Valamennyi Felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett Felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni.

2.5. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kezelni.

2.6. A Felhasználók bármikor jogosultak a regisztrációjuk törlését kérni az info@wmn.hu e-mail címre megküldött levélben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételek súlyos megszegése vagy jogszabálysértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölje.

III. Az egyes Szolgáltatások

3.1. Hírlevél

A Szolgáltató hírlevelére a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Szolgáltató a Weboldalon megjelenő tartalmakkal, a Szolgáltató által szervezett rendezvényekkel, ajánlatokkal, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat és ún. werk anyagokat, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@wmn.hu e-mail címre küldött levélben.

3.2. Reklámok küldése

A Felhasználó a regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámjait elküldje.

Az olyan reklámok, amelyek csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető, kizárólag olyan Felhasználók számára küldhetőek el, akik a regisztráció, illetve a hírlevélre való feliratkozás során a születési helyüket és idejüket is megadták, és így megállapítható, hogy az előírt életkori feltételnek megfelelnek.

A reklám küldéséhez való hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az info@wmn.hu email címre küldött elektronikus levél útján vagy a 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3. címre küldött postai levélben.

3.3. Kommentek, Felhasználói tartalmak

A Felhasználók jogosultak a Weboldalon megjelenő minden olyan tartalomhoz hozzászólni, ahol erre a Szolgáltató lehetőséget biztosít. A hozzászólásoknak azonban minden esetben meg kell felelniük a 4. pontban részletezett Moderálási elveknek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult az adott hozzászólást törölni, vagy súlyos vagy ismételt szabálysértés esetén a Felhasználó aktivitását korlátozni vagy a regisztrációját törölni.

A Felhasználók beküldhetik saját írásaikat a Szolgáltatóhoz abból a célból, hogy az a Weboldal „Veled Is Megtörténhet” rovatában megjelenjen.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint a „Veled Is Megtörténhet” című rovatba történő beküldésével szavatolja, hogy az általa a Weboldalon közzétett, illetve beküldött bármilyen tartalom (pl. szöveg, fénykép, grafika stb.) harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogát – nem sérti. A Felhasználó teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, ha bármely harmadik személy a Felhasználó által közzétett, illetve beküldött tartalmakkal összefüggésben igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben.

A Felhasználó a tartalom Weboldalon történő közzétételével, valamint a „Veled Is Megtörténhet” című rovatba történő beküldésével időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak arra, hogy az általa közzétett, illetve beküldött tartalmat a Weboldalon felhasználói tartalomként hozzáférhetővé tegye, más művekkel összekapcsolja, azt – szükség esetén – a Moderálási elveknek megfelelően megváltoztassa vagy törölje, a Weboldalon történő közzététel céljából vagy egyébként archiválási céllal bármilyen adathordozón rögzítse. Felhasználó szavatolja, hogy a felhasználási engedély adására jogosult.

A Szolgáltató a felhasználói tartalmakat a Felhasználó által megadott névvel jeleníti meg.

3.4. Nyereményjátékok A Szolgáltató által a Weboldalon meghirdetett nyereményjátékokon az adott nyereményjáték szabályzatban megjelölt Felhasználók jogosultak részt venni és a nyertes a Szolgáltató által a szabályzatban megjelölt módon kerül kiválasztásra.

IV. Moderálási elvek

4.1. Nem engedélyezettek az alábbiak:

4.1.1. Felhasználó név (becenév) választáskor:

 • obszcén, vulgáris nevek használata
 • bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata

4.1.2. Flood (árvíz):

 • ugyanazon hozzászólás egymás után többszöri bemásolása egy cikkhez kapcsolódóan
 • ugyanazon hozzászólás bemásolása több cikkhez
 • hosszú szövegek céltalan bemásolása
 • minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a hozzászólásokra szolgáló felület méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát
 • szövegnélküli (üres) vagy értelmetlen hozzászólás

4.1.3. A hozzászólás tartalma tekintetében:

 • a kulturált társalgást szembeötlően zavaró, agresszív, vulgáris, obszcén, hangulatkeltő hozzászólások
 • ha a hozzászólás jogszabályba ütközik
 • ha a hozzászólás jogszabálysértésre buzdít
 • ha a hozzászólás bármilyen módon sért faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai, egyéb hovatartozást
 • tilos a fórumon bárkinek - vagy bármely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek - akár burkolt formában is - a fórumon hangot adni.
 • tilos bármilyen olyan tartalom Felhasználó általi közzététele a Weboldalon, amely nyíltan vagy burkoltan más weboldal, személy, szervezet, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja,
 • tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső magatartásra felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott
 • tilos warez linkeket, szoftver-kulcsokat, szériaszámokat és crackeket, illetve ezekre vonatkozó információkat közzétenni, megvitatni
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmakat, amely a Szolgáltató jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti, vagy egyébként a Weboldalra, vagy a Szolgáltatásokra vonatkozóan becsmérlő,
 • a Felhasználók nem tehetnek közzé olyan tartalmat, amely harmadik személy üzleti érdekeit, személyhez fűződő vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát sérti.

4.2. Moderátori szankciók:

 • törlés: a Moderálási alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek
 • javítás: a kifogásolható rész törlésre kerül a hozzászólásból
 • a Felhasználó letiltása, regisztrációjának törlése a Moderálási elvek súlyos vagy ismételt megszegése esetén
 • IP cím letiltása a Moderálási elvek ismételt súlyos megsértése esetén

4.3. A moderátori döntéssel szembeni kifogását a Felhasználó az info@wmn.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal terjesztheti elő.

4.4. Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a Weboldalon közzétett valamely tartalom szellemi alkotásaihoz fűződő jogait sérti, a jogsértést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az info@wmn.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal hozhatja a Szolgáltató tudomására és kérheti, hogy a jogsértő tartalmat a Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti eljárás keretében távolítsa el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

V. Adatvédelem

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

VI. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

6.1 A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan Felhasználók által közzétett tartalomért, amely jogszabályt, a jelen Felhasználási Feltételeket vagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sérti. Az ilyen tartalmakért közvetlenül a Felhasználók tartoznak felelősséggel, ezért a Felhasználói tartalmakkal kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben előterjesztett bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni igény kielégítéséért a Felhasználót teljeskörű és korlátlan helytállási kötelezettség terheli. A Felhasználói tartalmak tekintetében a Szolgáltatót kizárólag mint közvetítő szolgáltatót terheli felelősség.

6.2 A Szolgáltató a Szolgáltatás folyamatos és hibátlan elérhetőségéért, hibamentes működéséért semmilyen felelősséggel nem tartozik, valamint a Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért (pl. hálózati meghibásodás, elérés kimaradása, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, makrók vagy hacker tevékenységek). A Szolgáltató ugyanakkor köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Weboldal zavartalan üzemeltetése és a hibák mielőbbi elhárítása, orvoslása érdekében.

6.3 A Felhasználó teljeskörűen és korlátlanul köteles a Szolgáltató minden olyan kárát megtéríteni, amely a Felhasználó tevékenységével összefüggő okból keletkezett. A Felhasználó által megtérítendő kárnak minősül a valamely hatóság által jogerősen kiszabott bírság vagy a Szolgáltatóval szemben alkalmazott egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kár, amennyiben annak kiszabására, illetve alkalmazására a Felhasználó magatartásával összefüggő okból került sor.

VII. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2016. április 18.

WMN Média Kft.

1028 Budapest, Kenyérmező utca 3.

Adatvédelmi szabályzat

A jelen szabályzat a wmn.hu címen elérhető, a WMN Média Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3., a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott szolgáltatáshoz („Szolgáltatás”) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

A felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai megadásával elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Szolgáltató jogosult a Szabályzat előírásait egyoldalúan – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Szabályzat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett hivatkozás vezet.

A jelen Szabályzat alkalmazása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A jelen Szabályzatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmával.

1. Az adatkezelő adatai

Neve: WMN Média Kft.

Székhelye: 1028 Budapest, Kenyérmező utca 3.

Elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@wmn.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-205140

Adószáma: 25191570-2-41

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-101268/2016.

A tárhely-szolgáltató neve: Plex Online Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1118 Budapest, Ugron G. u. 35.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@plex.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://plex.hu/

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

A jelen Szabályzat kiterjed minden, a felhasználó által a regisztráció során és/vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott személyes adatra, továbbá a 4. pont szerinti technikai adatokra.

A felhasználók által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással összefüggésben, a felhasználók azonosítása, illetve hírlevél és reklám (közvetlen üzletszerzés) küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadásával lehetséges.

A felhasználók adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül – nem hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

A felhasználók személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalt összekapcsolja más, általa üzemeltetett oldallal, az adatkezelések összekapcsolására kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

3. A regisztráció

A regisztrációhoz bizonyos, az erre szolgáló felületen megjelölt személyes adatok (név, e-mail cím) megadása szükséges. A regisztráció megerősítése egy visszaigazolási eljárással történik, amely során a Szolgáltató meggyőződik arról, hogy valóban a jogosult végezte-e el a regisztrációt.

Valamennyi felhasználó a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően köteles megadni, a Szolgáltatót az adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintett felhasználóval, sem más, harmadik személlyel szemben. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik személy igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, az igény kielégítéséért a felhasználó köteles a Szolgáltató helyett helytállni. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ennek megfelelően egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A felhasználók bármikor jogosultak a megadott adataikat módosítani, visszavonni, illetve törlését kérni az info@wmn.hu e-mail címre megküldött levélben.

A hírlevélre történő feliratkozás a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozban, az e-mail címet megadva lehetséges. A hírlevélre feliratkozott felhasználók részére a Szolgáltató a Felhasználási feltételek 3.1. pontjában részletezett információkat juttathatja el e-mail útján. A feliratkozott felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az info@wmn.hu e-mail címre küldött levélben.

4. Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, a felhasználók egyéb személyes adataival nem kapcsolhatóak össze és a Szolgáltató csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja azokat harmadik fél részére.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyzhet el, A cookie-t a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa le.

5. Az érintettek jogai

A felhasználó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a szolgáltató köteles tájékoztatást adni a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@wmn.hu e-mail címen kérhető.

6. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató az adatokat az 1. pontban megjelölt tárhely-szolgáltató szerverén tárolja.

7. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó a 3. pontban megjelölt módon kéri az adatai törlését, azokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül törli. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a regisztráció törléséig kezeli.

8. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az info@wmn.hu e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Budapest, 2016. április 18.

WMN Média Kft.

1028 Budapest, Kenyérmező utca 3.